© 2016 Katawoda Cottage Resort

  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon

Welcome to Katawoda Cotttages, a lakeside retreat in the heart of 30 000 Islands!

Our Cottages:

1/1
Cottage #1
Cottage #2

1/5
Cottage #3

1/1

1/1
Cottage #4

1/1
​Cottage #5

1/1
​Cottage #6

1/2
​Cottage #7

1/4
​Cottage #8

1/5
​Cottage #9
​Cottage #10

1/7
​Cottage #11

1/5